استفاده از تکنولوژی در یادگیری زبان انگلیسی

استفاده از تکنولوژی در یادگیری زبان انگلیسی

در عصر جدید استفاده از تکنولوژی در یادگیری زبان و متعاقبا تاثیر بسزای تکنولوژی تبدیل به بخش مهمی شده است، چنانکه در پروسه یادگیری مهارت های زبان انگلیسی در هر محلی اعم از منزل، ماشن و کلاس درس از تکنولوژی کمک گرفته می شود.